Do's & Don'ts voor professionals

Hoe te handelen bij sexting?

Sexting, het uitwisselen van seksueel getinte foto’s en filmpjes via social media, is onderdeel van de seksuele ontwikkeling van jongeren. We spreken van gezond seksueel gedrag als er sprake is van de volgende criteria: gelijkwaardigheid, wederzijdse toestemming, leeftijdsadequaat, vrijwilligheid, contextadequaat en zelfrespect. Deze criteria zijn vastgelegd in het vlaggensysteem en helpen om seksueel gedrag te duiden. Zodra de ontvanger de sexting beelden deelt met anderen spreken we van grensoverschrijdend gedrag. Dit is niet oké! De gevolgen zijn onuitwisbaar. Het is de taak van ons als professionals om actie te ondernemen en (opnieuw) een veilig klimaat te creëren.

Hoe te handelen bij sexting?

Als professional vang je een signaal op. Bespreek dit intern. Maak een afweging over de aanpak afhankelijk van de ernst van het incident.

Aanpak zoals bekend van de meldcode

Stap 1: Breng de signalen in kaart.
Stap 2:  Overleg met een collega. Volg interne procedures t.a.v. interne zorgconsultatie (IB-er, SMW, ZAT). Raadpleeg eventueel een deskundige van bijvoorbeeld Kompaan en De Bocht, Steunpunt Huiselijk Geweld, Zedenpolitie, Zorg- en Veiligheidshuis, AMK of WE CAN Young Tilburg.
Stap 3: Ga in gesprek met de betrokkenen. Praat eerst met de jongeren zelf. Opvoeders volgen daarna.
Stap 4: Weeg het seksueel grensoverschrijdend gedrag en de ernst van het incident. Bij twijfel deskundigen raadplegen.
Stap 5: Beslis over zelf hulp organiseren, hulp inroepen van andere professionals of melding/aangifte doen.

Aanpak via Zorg- en Veiligheidshuis

 • Meld het incident in een passend overleg zoals Zorg Advies Team (ZAT) of Scenario Team Seksueel Geweld (ST).
 • Indien nodig opschaling van casus naar procesregisseur (seksueel geweld).

Zorg altijd voor een Follow-up! Hoe gaat het nu?

Do's

 • Kwetsbaarheid mag. Ook al ben je professional, praten over seks is moeilijk. Vraag om ondersteuning van een collega, vertrouwenspersoon, zorgcoördinator etc.
 • Maak sexting, zo snel mogelijk na signalering van het incident (school)breed bespreekbaar.
 • Check of het gaat om gezond seksueel gedrag.
 • Overleg met een professional die ervaring heeft met sexting incidenten over gewenste aanpak.
 • Spreek geportretteerde en verspreider(s) apart.
 • Voer Zero Tolerance beleid als het gaat om delen en verspreiden van sexting beelden met anderen.
 • Creëer zo snel als mogelijk (opnieuw) een veilig klimaat.
 • Laat betrokken jongeren meedenken over mogelijke oplossingen en geef ze verantwoordelijkheid.
 • Na weging van aard en ernst en bij twijfel van strafrechtelijk traject, check bij de zedenpolitie of beeldmateriaal verwijderd of juist bewaard moet worden.
 • Neem contact op met betrokken opvoeders. Houdt hierbij rekening met sociale context niet-Nederlandse culturen. Focus in het gesprek op reputatie van jongere en verantwoordelijkheid en taak van opvoeders.
 • Jongeren serieus nemen als invloedfactor voor elkaar.
 • Vorm sluitend netwerk van professionals en opvoeders rondom jongere. Samen sta je sterk.
 • Preventie met als doel bewustwording te creëren en de mogelijke gevolgen van sexting inzichtelijk te maken.
 • Blijf signaal geven aan jongeren: “Seks hoort plezierig te zijn voor beide partijen, experimenteren mag!”

Don'ts

 • Taboe. Negeer sexting niet als je het signaleert. Onderneem actie om de jongeren te ondersteunen.
 • Publiciteit zoeken. Adviseer betrokkenen dit niet te doen.
 • Blame the victim. Maak onderscheid; cyberseks is niet het probleem, dat past bij de hedendaagse seksualiteit. Het ongewild tonen of verspreiden van beelden door ontvanger aan anderen is fout!